Grieg Society

Анкета Учасника

Завантажити Анкету

 

Про Спільноту

Едвард Гріг – постать світового масштабу в історії музичної культури. Син Норвегії, палко закоханий у свою Батьківщину, завдяки щирості і витонченій красі свого мистецтва він став близьким кожному народу. Протягом усього творчого життя Е. Гріг оспівував рідну Норвегію – її народ, природу, історію. Твори композитора проникнуті інтонаціями народних пісень, ритмами народних танців. Його громадська діяльність була спрямована на відродження національних культурних традицій та самобутності норвезького народу.

 

Навряд чи знайдеться куточок на географічній карті, де б не звучала музика композитора. Тому з метою вивчення багатогранної особистості митця і поширення його мистецтва з 1996 році в Норвегії функціонує Міжнародне товариство Е. Гріга. За наступні 20 років філії цього товариства з’явилися у всьому світі, зокрема у Великобританії, Нідерландах, Америці, Німеччині, Італії, Японії, Росії.

 

З весни 2016 року почесне місце в цьому списку займає й Україна. Осередком Всеукраїнського товариства Едварда Гріга став Житомир – місто, відоме своїми давніми культурними традиціями. Заснований ще в ІХ столітті, Житомир є не тільки адміністративним, але й культурним центром колишньої Волинської губернії, а нині Житомирської області. Інтернаціональне місто із синтезованою культурою, що поєднувала в собі українські, російські, польські, єврейські, чеські, німецькі та ін. традиції, вабило іменитих гастролерів. На його сценах виступали Ференц Ліст, Поліна Віардо, Федір Шаляпін. Житомир дав світові видатних представників науки і культури: Сергія Корольова, Володимира Короленка, Святослава Ріхтера, Бориса Лятошинського, Юліуша Зарембського. Із Житомиром пов’язана діяльність видатних українських митців Михайла Скорульського, Всеволода Задерацького, Ігнація Падеревського, Віктора Косенка.

 

У 1905 році було засноване Житомирське музичне училище імені Віктора Косенка – один із найстаріших музичних навчальних закладів України. Усю свою більш ніж столітню історію училище було осередком музичної культури міста. Викладачі, випускники столичних консерваторій, виховали не одне покоління талановитої молоді, що не забуває свою альма-матер і примножує її славу в усьому світі. На теренах Житомирщини музичне училище ім. В. Косенка є найбільш професійним центром сучасного виконавства. Воно є платформою для проведення Міжнародного фестивалю майстрів мистецтв та Міжнародного конкурсу юних піаністів пам’яті С. Ріхтера, Міжнародного фестивалю «Житомирська музична весна».

 

На базі Житомирського музичного училища ім. В. Косенка і функціонує нині Всеукраїнське товариство Едварда Гріга, метою якого є активізація культурного життя Житомира й України; популяризація норвезької музики, зокрема творчості Едварда Гріга; поширення наукових музикознавчих досліджень у цій галузі; налагодження культурного діалогу між Україною, Норвегією та іншими країнами світу. Основними завданнями Всеукраїнського товариства Едварда Гріга є творча, дослідницька, освітня діяльність; організація та проведення концертів, музичних фестивалів, конкурсів, семінарів, майстер-класів та конференцій; зустрічі композиторів, виконавців, вчених, викладачів та студентів України, Норвегії та інших країн та обмін досвідом; сприяння оновленню матеріальної бази музичних навчальних закладів та її ефективному використанню; встановлення і підтримка прямих контактів з іншими об’єднаннями громадян, у тому числі іноземними та міжнародними.

 

Всеукраїнське товариство Едварда Гріга відкрите для нових членів та цікавих пропозицій!

 

About Us

Edvard Grieg is an outstanding name in the history of music. The son of Norway, passionately in love with his country, thanks to sincerity and elegant beauty of his art, Grieg became close to each nation. Throughout his life, Grieg praised his native Norway – its people, nature and history. The composer’s works are rich in folk songs intonations and folk dance rhythms. His public activities aimed at reviving national cultural traditions and identity of the Norwegian people.

 

There is hardly a place in the world where the composer’s music cannot be heard. Therefore, to study the many-sided personality of the composer and his art, International Edvard Grieg Society started its work in Norway in 1996. Over the next 20 years, the branches of the Society appeared all over the world, including Great Britain, the Netherlands, the USA, Germany, Italy, Japan and Russia.

 

In spring of 2016 Ukraine also joined this list. Zhytomyr, the city known for its ancient cultural traditions, became the heart of the Ukrainian Grieg Society. Founded in the ninth century, Zhytomyr is not only the administrative but also cultural center of the former Volynskaya Guberniya, now Zhytomyr Oblast. International cross-cultural city that integrated Ukrainian, Russian, Polish, Jewish, Czech, German and other cultural traditions attracted many famous performers. Franz Liszt, Pauline Viardot, Fyodor Chaliapin performed on its stages. Zhytomyr gave the world such outstanding representatives of science and culture as Sergei Korolyov, Vladimir Korolenko, Sviatoslav Richter, Borys Lyatoshynsky and Juliusz Zarembski. Activities of such outstanding Ukrainian artists as Mikhail Skorulskyi, Vsevolod Zaderatsky, Ignacy Paderewski, Viktor Kosenko are also related to Zhytomyr.

 

In 1905 Zhytomyr Music College named after Viktor Kosenko, one of the oldest musical institutions of Ukraine, was founded. Throughout its more than a century history, the College has been the center of musical culture of the city. The teachers, graduates of Kyiv conservatories, brought up a generation of talented young people who do not forget their alma mater and win its fame worldwide. Music College named after V. Kosenko is the most professional center of modern performance in the Zhytomyr Oblast. It is a platform for holding International Festival of Artists, Sviatoslav Richter International Competition for Young Pianists, Musical Spring Zhytomyr International Festival.

 

Ukrainian Grieg Society works under the auspices of Viktor Kosenko Zhytomyr Music College. The goal of the Society is to promote culture in Zhytomyr and Ukraine, Norwegian music, in particular the works of Edvard Grieg, scientific researches in this area, as well as to establish cultural dialogue between Ukraine, Norway and other countries. The main tasks of the Ukrainian Grieg Society are creative, research and educational activities; organization of concerts, music festivals, competitions, seminars, workshops and conferences; arranging meetings with composers, artists, scientists, teachers and students from Ukraine, Norway and other countries and their exchange of experience; developing facilities of musical schools and their efficient use; as well as getting and keeping in contacts with other associations of citizens, including foreign and international ones.

 

Ukrainian Edvard Grieg Society looks forward to new members and interesting offers.

 

Статут

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab